กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

302

 

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม  อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สำนักงาน ป.ป.ส.) กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมมอบนโยบายและประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับ ผู้บริหารส่วนราชการ  ในพื้นที่ภาคกลาง โดยมี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้บริหาร ข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นอกจากนี้ ในการจัดงานดังกล่าว ได้มีการรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ การประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ และการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การให้ความรู้ด้านกฎหมายและบทบาทภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และหน่วยงานต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

26 พฤษภาคม ๒๕60 /กคส.-ภาพ,พบพร-ข่าว

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม