กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ...

1. สามารถ Download เพื่อแสดงความคิดเห็นได้ที่ >> Download

2. ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่าง พรบ. ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ...

3. ตอบแบบรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ >> Link

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม