กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

แบบรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. .... ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

1. ดาวโหลดแบบรับฟังความคิดเห็น >> DOWNLOAD icon new 2

2. ตอบแบบรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ที่ >> LINK icon new 2