กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

274

เมื่อวันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสงขลา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ ๔ โดยมีกิจกรรม "ลงพื้นที่...มุมมองเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิผู้อื่น" และชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมูฮำมัดนิรันดร เลาะนะ ผู้อำนวยการหอภาพยนต์และศิลปวัฒนธรรม นายชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ นักเขียน/คอลัมนิสต์/บรรณธิการนิตยสารหัวใจเดียวกัน นายเพาซี ยะซิง ช่างภาพอิสระ/นักข่าวพลเมือง นายสุไลมาน ยาโม จิตรกรวาดภาพ มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และให้คำแนะนำแก่น้องๆเยาวชนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ น้องๆเยาวชนยังได้ลงพื้นที่ไปสัมผัสกับชุมชุนโดยใช้มุมมองด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน เพื่อทำสื่อตามความสนใจ เช่น ลงพื้นที่การทำประมงพื้นบ้านชุมชนเก้าเซ่ง/เขาตังกุย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา อีกด้วย

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐/ สคส.พท.๔-ภาพ /กรกนก-ข่าว