กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

272.1

 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นำคณะผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเยาวชน หลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางสาวพรพรรณ มณีสถิตถ์ หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายสมชาย คมกริส ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยาน นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม และมี นางสาวสาธนา ขณะรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ให้การต้อนรับ พร้อมพาชมนิทรรศการผลงานของเยาวชนในพื้นที่  ที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มีการดำเนินการจัดอบรมมาแล้ว จำนวน 3 รุ่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพให้กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง  อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้กล่าวต้อนรับน้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมวิทยากรและได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเยาวชน หลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4 ที่กำลัง  ดำเนินกิจกรรมอยู่ขณะนี้อีกด้วย

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐/ กสส.-ภาพ/ สรานันท์ - ข่าว