กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

256 

       ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาราช และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าเรือ  สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๑  มอบหมายให้ นายนิติพล  ภูหงส์ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ และผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท เข้าร่วมให้ความรู้เพื่อสร้าง    การรับรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และช่องทางในการประสานการช่วยเหลือเยียวยา  ผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน  ในการประชุมประจำเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านแกนนำระดับตำบล (อสม.) ของอำเภอมหาราช และอำเภอท่าเรือ รวมจำนวนกว่า ๕๐ คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายภาคีเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามแผนปฏิบัติการ ของแกนนำ อสม.แต่ละอำเภอ อันเป็นผลต่อเนื่องจากการเข้าร่วมโครงการคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม ที่ผ่านมา

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐/สคส.พื้นที่ ๑-ภาพ/ สรานันท์ - ข่าว