กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

257

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น ๓ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางจันทร์ชม จินตยานนท์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์   โดยร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป และฟังการบรรยายธรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยพระมหาธนเดช ธมฺมฺปญฺโญ (พระนักเทศน์รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ปี ๒๕๕๒) เพื่อให้บุคลากร    ของกรมฯ ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย รวมถึงได้ตระหนักถึงการส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ พัฒนา เสริมสร้างเอกลักษณ์และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตร "การประกวดตราเครื่องหมายของชมรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ" พร้อมทั้งฟังการมอบนโยบายเกี่ยวกับข้อบังคับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ             พ.ศ.๒๕๕๙ อีกด้วย

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ พบพร,สรานัน-ภาพ/อุษา-ข่าว