กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกสรรผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ดาวน์โหลดเอกสาร...