กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ในพื้นที่สำนักงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ชั้น ๑ ชั้น ๕ และชั้น ๖ จำนวน ๖,๒๒๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม