กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

รับสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

 

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติ

             (1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์

             (2) เป็นผู้ผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง (กพยช.)

             (3) มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคประชาชน
ที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่น้อยกว่า 5 เรื่องหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านต่าง อันจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่น้อยกว่า 2 ปี

             (4) เป็นผู้มีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ย

 

ลักษณะต้องห้าม

            (1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม

             (2) เป็นผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือกระทำกิจการใดอันอาจกระทบถึงการปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรืออาจเสื่อมเสียถึงเกียรติศักดิ์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

             (3) เป็นบุคคลล้มละลาย

             (4) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

             (5) เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

             (6) ถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และยังไม่พ้น 5 ปี นับถึงวันยื่นคำขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย

 

การรับสมัคร

                 (1) ดาวน์โหลดใบสมัคร “ใบสมัครขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย” กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนส่งมายังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองส่งเสริมการระงับข้อพาท เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

                 (2) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะพิจารณาคุณสมบัติ และจัดส่ง “คำสั่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง ทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน” ให้กับผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ตามลำดับต่อไป

 

ผู้ประสานงาน :

1. ดร.สุรศักดิ์ ศรีสาร                                โทรศัพท์ 0 2141 2717

   นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ

2. นายอัครวัฒน์เดโช ถาปะนา                     โทรศัพท์ 0 2141 2769

   นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ