กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กระบวนงานที่ 5 การจ่ายค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัว

(Payment of Compensation for Legal Counsels in Juvenile and Family Investigation Procedures)

คู่มือกระบวนงานการจ่ายค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัว 
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  variety

ประกาศมาตรฐานการจ่ายค่าป่วยการที่ปรึกษากฏหมายในชั้นสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัวหน่วยงาน กองพิทักษ์สอทธิและเสรีภาพ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  variety