กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 1.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤษภาคม 2559 

 2.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2559 

 3.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2559      

 4.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหง่างวันที่ 13 - 19  มิถุนายน 2559         

 5.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2559    

 6.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559   

 7.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 - 8 กรกฎาคม 2559      

 8.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2559    

 9.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 16 - 22 กรกฎาคม 2559  

10.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม 2559 

11.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2559   

12.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 6 - 12 สิงหาคม 2559     

13.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ะหว่างวันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2559   

14.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2559   

15.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559    

16.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 3 - 9 กันยายน 2559          

17.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 10 - 16 กันยายน 2559      

18.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 17 - 23 กันยายน 2559      

19.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 24 - 30 กันยายน 2559   

20.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม  2559       

21.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 8 – 14 ตุลาคม  2559     

22.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 15 – 21 ตุลาคม  2559   

23.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 22 – 28 ตุลาคม  2559   

24.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน  2559   

25.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤศจิกายน  2559     

26.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤศจิกายน  2559   

27.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน  2559    

28.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559   

29.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 3 – 9 ธันวาคม 2559      

30.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 10-16 ธันวาคม 2559      

31.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2559   

32.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 24 – 31 ธันวาคม 255  

                          ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนประจำปีงบ 2560

  1.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่  1 – 6 มกราคม 2560       

  2.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่  7 – 13 มกราคม 2560     

  3.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 14 – 20 มกราคม 2560    

  4.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2560    

  5.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560    

  6.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่  4 – 10 กุมภาพันธ์ 2560  

  7.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 

  8.ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2560