กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

                 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 75 ได้กำหนดให้รัฐต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

               ได้มีการประกาศใช้กฎหมายสำคัญสองฉบับในการพัฒนาระบบราชการไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 รวมทั้งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ตุลาคม 2546 ที่ทำให้การพัฒนาระบบราชการยุคใหม่ ได้เปลี่ยนมายึดแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนให้ดีขึ้น ปรับบทบาท ภารกิจและขนาดของราชการให้เหมาะสม ยกระดับการทำงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และตอบสนองต่อการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

               การจัดให้มี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.)  ในระดับกระทรวง กรม เพื่อต้องการให้มี “เจ้าภาพ” ในการบริหารจัดการกระบวนการพัฒนาระบบราชการในแต่ละส่วนราชการทั้งระดับกระทรวงและระดับกรม

                   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบให้กำหนด กลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรม เป็นการจัดส่วนราชการขึ้นเพื่อมีหน้าที่สนับสนุนการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานของหน่วยงานกลางอื่น  ซึ่งได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง หรือคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งภารกิจของกลุ่มงานทั้งสองกลุ่มงานไม่อาจจัดอยู่ในส่วนราชการใดในกรม และมีความจำเป็นต้องจัดตั้งเป็นส่วนราชการโดยเฉพาะ เพื่อให้มีขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ที่ชัดเจน รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายในการบริหารราชการ ที่จะให้มีส่วนราชการนี้ในทุกกรม การกำหนดกลุ่มงานทั้งสองกลุ่มงาน จึงเป็นการกำหนดตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และสามารถกำหนดส่วนราชการนั้นไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของแต่ละกรมได้