กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

สัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ปี

สัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 2 ปี

สัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวตอร์ 1 ปี

สัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2  ปี

สัญญาจ้าง ตำแหน่ง นิติกร 1 ปี

สัญญาจ้าง ตำแหน่ง นิติกร 2 ปี

สัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1 ปี

สัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2 ปี

1.คำสั่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ 171/2559 และบัญชีรายละเอียด แนบท้าย

2.สัญญาจ้างพนักงานราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระยะเวลา 1 ปี

3.สัญญาจ้างพนักงานราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระยะเวลา 2 ปี

4.สัญญาจ้างพนักงานราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระยะเวลา 3 ปี

5.สัญญาจ้างพนักงานราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระยะเวลา 4 ปี

6.สัญญาจ้างนักวิชาการเงินและบัญชี

7.สัญญาจ้างพนักงานราชการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน

8.สัญญาจ้างนักวิชาการคอมพิวเตอร์

9.สัญญาจ้างนักจัดการงานทั่วไป

10.สัญญาจ้างนิติกร ระยะเวลา 1 ปี

11.สัญญาจ้างนิติกร ระยะเวลา 4 ปี

แก้ไข บันทึก แบบฟอร์มต่างๆในการจัดซื้อ จัดจ้าง บริหารสินทรัพย์

บันทึกข้อความ

แบบฟอร์มต่างๆ