กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

1.คำสั่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ 171/2559 และบัญชีรายละเอียด แนบท้าย

2.สัญญาจ้างพนักงานราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระยะเวลา 1 ปี

3.สัญญาจ้างพนักงานราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระยะเวลา 2 ปี

4.สัญญาจ้างพนักงานราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระยะเวลา 3 ปี

5.สัญญาจ้างพนักงานราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระยะเวลา 4 ปี

6.สัญญาจ้างนักวิชาการเงินและบัญชี

7.สัญญาจ้างพนักงานราชการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน

8.สัญญาจ้างนักวิชาการคอมพิวเตอร์

9.สัญญาจ้างนักจัดการงานทั่วไป

10.สัญญาจ้างนิติกร ระยะเวลา 1 ปี

11.สัญญาจ้างนิติกร ระยะเวลา 4 ปี

คำขอมีบัตรประจำตัว ข้าราชการบำนาญ ดาวน์โหลดที่นี่

แก้ไข บันทึก แบบฟอร์มต่างๆในการจัดซื้อ จัดจ้าง บริหารสินทรัพย์

บันทึกข้อความ

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบคำขอมีบัตรประจำตัว ข้าราชการ ดาวน์โหลดที่นี่