กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

  รายงานผลการประชุมทางวิชาการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
International Human Rights Conference
ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

  ดาวน์โหลด (Download)

ศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน

 

Link Website : ศูนย์สิทธิมนุษยชน (Human Rights Center) >>> คลิก <<<

Facebook : Human Rights Center Thailand  >>>คลิก<<<