กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 เอกสารทางวิชาการรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

  ดาวน์โหลด (Download)

 

 

 ชุดนิทรรศการรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

  ดาวน์โหลด (Download)

 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 พ.ศ.2557 - 2561
(อยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา)

 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 3

บทวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์
เพื่อวางทิศทาง
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 3

บทสรุปสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับ
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 3

สรุปสาระสำคัญของการนำเสนอ
เรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 3
 

การพัฒนา
ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 3
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน

สรุปผลการจัดทำ
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 3

สรุปผลการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถฯ
ในการขับเคลื่อน
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สรุปผลการดำเนินการวิพากษ์
และการจัดทำร่างแผนสิทธิมนุษยชน
ฉบับที่ 3

 

เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม

Powerpoint ความรู้ ทิศทางและการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3

ชุดความรู้สิทธิมนุษยชน และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3

ท่านจะช่วยขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้อย่างไร...?