กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

รายงานประจำปี พ.ศ. 2561 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  โดย นางสาววริสา ทองชูนิตย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance , Operation and Management รุ่นที่ 1  คลิกที่นี่

ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561  โดย นางสาววริสา ทองชูนิตย์

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561  โดย นางสาววริสา ทองชูนิตย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 1 คลิกที่นี่

ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาววริสา ทองชูนิตย์

บทบาทอำนาจหน้าที่ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

บทบาทอำนาจหน้าที่ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

 

พระราชบัญญติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

1. พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (1)

2. พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2)

3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ภาพรวม)

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2555

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการและการประชุมรหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2555 

ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 โดยนางสาววริสา ทองชูนิตย์

หลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 1 คลิกที่นี่

ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาววิลาสินี  คงสังข์