กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 2  คลิกที่นี่

ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  โดย นางสาววริสา ทองชูนิตย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance รุ่นที่ 1  คลิกที่นี่

ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  โดย นางสาววริสา ทองชูนิตย์

รายงานประจำปี พ.ศ. 2561 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  โดย นางสาววริสา ทองชูนิตย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 1  คลิกที่นี่

ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  โดย นางสาววริสา ทองชูนิตย์

คลิปวิดีโอการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ปี 2561

1. เมื่อไร...ฉันจะหยุดร้องไห้

2. โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐ

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

4. สิทธิมนุษยชน Thailand 4.0

5. การติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัดแดนภาคใต้โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐ

ลงวันที่ 15 มกราคม 2562  โดยนางสาววริสา ทองชูนิตย์

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561  โดย นางสาววริสา ทองชูนิตย์