กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม คลิกที่นี่

ลงวันที่ 20 กันยายน 2560 โดยนางสาวธมลวรรณ ชิ้นปิ่นเกลียว


ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดย นางสาวธมลวรรณ ชิ้นปิ่นเกลียว

 

หลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance รุ่นที่ 2 คลิกที่นี่

ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 โดย นางสาวธมลวรรณ ชิ้นปิ่นเกลียว

โครงการสัมมนาเรื่อง "กลยุทธ์พิชิตคอรัปชั่น ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0" คลิกที่นี่

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวธมลวรรณ ชิ้นปิ่นเกลียวหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filing) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่

ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 โดย นางสาวธมลวรรณ ชิ้นปิ่นเกลียว

หลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 2 คลิกที่นี่

ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 โดย นางสาวธมลวรรณ ชิ้นปิ่นเกลียว

หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม รุ่นที่ 49 คลิกที่นี่

ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางสาวธมลวรรณ ชิ้นปิ่นเกลียว

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม