กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

นโยบายกลุ่มตรวจสอบภายในปี 2561 คลิกที่นี่

ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดย นางสาววิลาสินี  คงสังข์

โครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี คลิกที่นี่

ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 โดยนางสาวธมลวรรณ ชิ้นปิ่นเกลียว

โครงการสัมมนาเรื่อง "กลยุทธ์พิชิตคอรัปชั่น ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0" คลิกที่นี่

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวธมลวรรณ ชิ้นปิ่นเกลียว กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม คลิกที่นี่

ลงวันที่ 20 กันยายน 2560 โดยนางสาวธมลวรรณ ชิ้นปิ่นเกลียว


หลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 2 คลิกที่นี่

ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 โดย นางสาวธมลวรรณ ชิ้นปิ่นเกลียว