กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance , Operation and Management รุ่นที่ 1  คลิกที่นี่

ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561  โดย นางสาววริสา ทองชูนิตย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 1 คลิกที่นี่

ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาววริสา ทองชูนิตย์

นโยบายกลุ่มตรวจสอบภายในปี 2561 คลิกที่นี่

ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดย นางสาววิลาสินี  คงสังข์

หลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 1 คลิกที่นี่

ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาววิลาสินี  คงสังข์

นโยบายการบูรณาการงานตรวจสอบภายใน กระทรวงยุติธรรม  คลิกที่นี่

ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โดย นางสาววิลาสินี  คงสังข์

โครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี คลิกที่นี่

ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 โดยนางสาวธมลวรรณ ชิ้นปิ่นเกลียว