กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Financial and Compliance  คลิกที่นี่

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  โดยนางสาววริสา ทองชูนิตย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology  คลิกที่นี่

ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  โดยนางสาววริสา  ทองชูนิตย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance รุ่นที่ 1  คลิกที่นี่

ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  โดย นางสาววริสา ทองชูนิตย์

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 

 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 

ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  โดยนางสาววริสา ทองชูนิตย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 1  คลิกที่นี่

ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  โดย นางสาววริสา ทองชูนิตย์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 2  คลิกที่นี่

ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  โดย นางสาววริสา ทองชูนิตย์

คลิปวิดีโอการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ปี 2561

1. เมื่อไร...ฉันจะหยุดร้องไห้

2. โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐ

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

4. สิทธิมนุษยชน Thailand 4.0

5. การติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัดแดนภาคใต้โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐ

ลงวันที่ 15 มกราคม 2562  โดยนางสาววริสา ทองชูนิตย์