กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

เผยแพร่

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.....โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น   ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กระทรวงยุติธรรม ๑ กระทรวงยุติธรรม ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

                   กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาเสนอร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... แล้ว จึงขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย         พร้อมทั้งร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... ที่ปรับปรุงแก้ไขซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จ ที่ ๑๒๒๒/๒๕๖๑

             ¤ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... (คลิกอ่านรายละเอียด)

          ¤ สรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... (คลิกอ่านรายละเอียด)

          ¤ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... (คลิกอ่านรายละเอียด)

          ¤ แผนการจัดทำกฎหมายลำดับรองร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... (คลิกอ่านรายละเอียด)