กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ยกย่องชมเชยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ความรู้ความเข้าใจ จำนวน 4 ท่าน

1. นางสาวธัญญ์นรี  กุลฉัตร์ฐานนท์

2. นางสาวนันทิยา  แก้วกอง

3. นางสาววรลักษณ์  เวกอรุณ

4. นางสาวทิพวรา  วัดไธสง