กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

   

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท             ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี
สิทธิได้รับคำปรึกษาทางกฎหมาย     ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี
สิทธิพยานในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี
สิทธิ...เด็กหรือเยาวชนในชั้นสอบสวนคดีอาญา  ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี
สิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี
สิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี
สิทธิร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี