กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

สำหรับเด็กและเยาวชน   สำหรับทนายความ

  แบบรายการตรวจสอบเอกสาร

   1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

แบบคำขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความของผู้ต้องหำในชั้นสอบสวน

  1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

  ใบรับรองการยื่นคำขอกรณีขอรับค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษา         กฎหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ปรึกษากฎหมาย

  ( แบบ กพส.-92-00 )

  1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

  หนังสือแต่งตั้งทนายความ

  1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 แบบสรุปคำขอรับค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้น        สอบสวน คดีเยาวชนและครอบครัว

 ( แบบ กพส.-91-00 )

  1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

   หนังสือรับรอง การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ

  ที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา

  1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

  หนังสือรายงานการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย 

   ( แบบ กพส.-93-00 )

  1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

   แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ร่วม

  กับพนักงานสอบสวน นอกเขตอำเภออันเป็นที่ตั้ง

  ของพนักงานสอบสวน

  1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

  แบบคำขอรับเงินค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมาย

  1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

  แบบรับรองตน ก.พ.ส.34 สำหรับต่างจังหวัด

  1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
   *ประธานสภาทนายความจังหวัดเซ็น

 หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาในชั้นสอบสวน

  คดีเยาวชนและครอบครัว

  1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

   แบบรับรองตน ก.พ.ส.34 สำหรับ กทม.
  1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

    *อุปนายกเซ็น

  แบบรับรองตอนของผู้ปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมาย

  1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

   

Subcategories