กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 

 

 

 

สำหรับเด็กและเยาวชน   สำหรับทนายความ

  แบบรายการตรวจสอบเอกสาร

   1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

แบบรายการตรวจสอบเอกสาร

1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

  ใบรับรองการยื่นคำขอกรณีขอรับค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษา         กฎหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ปรึกษากฎหมาย

  ( แบบ กพส.-92-00 )

   1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

  แบบคำขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน

   1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 แบบสรุปคำขอรับค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้น        สอบสวน คดีเยาวชนและครอบครัว

 ( แบบ กพส.-91-00 )

  1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

   หนังสือแต่งตั้งทนายความ

   1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

  หนังสือรายงานการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย 

   ( แบบ กพส.-93-00 )

  1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

   หนังสือรับรอง  การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ

  ที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา

  1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

  แบบคำขอรับเงินค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมาย

  1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

  แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ร่วม

  กับพนักงานสอบสวน  นอกเขตอำเภออันเป็นที่ตั้ง

  ของพนักงานสอบสวน

   1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาในชั้นสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัว

  1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

   แบบรับรองตน ก.พ.ส.34 สำหรับต่างจังหวัด

  1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
   *ประธานสภาทนายความจังหวัดเซ็น

  แบบรับรองตนของผู้ปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมาย

  1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

   

แบบรับรองตน ก.พ.ส.34 สำหรับ กทม. 

  1153141479ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

    *อุปนายกเซ็น

Subcategories