กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

แบบฟอร์มแจ้งสิทธิ/แบบรับคำขอ การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย สชง. 1/03 (สีเหลือง)

1. สชง. 1/03 ต้นฉบับ ส่งหน่วยงาน (สีเหลือง)   PDF   WORD

2. สชง. 1/03 สำเนา มอบให้ผู้เสียหาย (สีเหลือง)   PDF   WORD 

3. สชง. 1/03 สำเนา แนบสำนวน (สีเหลือง)   PDF   WORD