กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

1. ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติราชการแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๑)พงศ. ๒๕๕๒

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546  

3. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้ มาตรการพิเศษ ในการคุ้มครองพยาน พ.ศ.2548

4. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน  สามี  ภริยา  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยาน  หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ.2547

5. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน  สามี  ภริยา  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยาน  หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

6. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการคุ้มครองพยานตามมาตราพิเศษ พ.ศ.2548

7. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2550

8. ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแจ้ง วิธีการให้ความคุ้มครอง และการสิ้นสุดการคุ้มครอง ตามมาตรการทั่วไปแก่พยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๑

9.  ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2548

10. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วย กําหนดแนวปฏิบัติการคุ้มครองพยานในคดีอาญาพ.ศ.2548

11. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่พยานในคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

12. ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่พยานในคดียาเสพติด  
พ.ศ.2547

13. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองพยานที่เป็นผู้ถูกคุมขังหรือผู้ถูกกักกันในคดีอาญา 
พ.ศ.254

14. ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการแจ้ง วิธีการที่เจ้าหน้าที่ให้ความคุ้มครอง แก่พยาน และการสิ้นสุดซึ่งการคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2549

15. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการคุ้มครองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา  
พ.ศ.2548

16. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติต่อพยาน พ.ศ.2548

17. ประกาศกระทรวงยุติธรรมเรื่องกำหนดหน่วยงานทำหน้าที่รับคำร้องขอรับการคุ้มครองพยาน ตามมาตราพิเศษ

18. ประกาศกระทรวงยุติธรรมเรื่องกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองพยาน ในคดีอาญา พ.ศ. 2546

19. ประกาศกระทรวงกลาโหมเรื่องกำหนดหน่วยงานทำหน้าที่รับคำร้องขอรับการคุ้มครองพยานตาม มาตราพิเศษ

20. กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการคุ้มครองพยานในคดีอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

21. หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

22. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนแก่พยานในคดีอาญา

23. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2551

24. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน ในคดีอาญา พ.ศ. 2546

25. คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 38/2548 เรื่องการให้ความคุ้มครองบุคคล

26. พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)

27. พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์

28. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

29. ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน พ.ศ.2558 เครื่องกระสุนปืน พ.ศ.2558