กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหารของกรม ดังนี้

                   (1) การปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างของส่วนราชการ

                   (2) การปรับกลไกและวิธีการบริหารราชการ

                   (3) วิธีปฏิบัติงานของข้าราชการ

                   (4) ระบบบุคลากรภายในกรม กระทรวง

                   (5) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2. ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการภายในกรม

3. จัดทำและประสานเกี่ยวกับ (KPI) ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ