กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

สำนักงานเลขานุการกรมฯ 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210

กลุ่มช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร

      งานประชาสัมพันธ์

      โทร. 0 2141 2794 และ 0 2141 2817-8

      โทรสาร. 0 2143 9681

      งานสารบรรณ

       โทร. 0 2141 2788

      งานบริหารงานทั่วไป

       โทร. 0 2141 2790

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       โทร. 0 2141 2801-05

 กลุ่มงานคลัง

       งานเงินเดือน

    โทร. 0 2141 2795

      งานบัญชี

       โทร. 0 2141 2809 และ 0 2141 2812

      งานงบประมาณ

       โทร. 0 2141 2811 และ 0 2141 2825

      งานการคลัง

       โทร. 0 2141 2813-16

กลุ่มงานบริหารพัสดุ

      โทร. 0 2141 2821-23

กลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม

      โทร. 0 2141 2827