กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

PKING

                                                                      นายธีรยุทธ แก้วสิงห์
                                          เลขานุการกรม (อำนวยการ ระดับต้น)
ประวัติการศึกษา
         ปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
         ปริญญาตรี  : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                       :วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) รางวัลเหรียญทอง มหาวิทยาลัยมหิดล
                       : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
         ปัจจุบัน        : เลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
         2558-2559 : หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม
         2556-2558 : หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
         2554-2556 : นักวิชาการยุติธรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
         2546-2554 : หัวหน้างานควบคุมโรคเอดส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
         2542-2546 : นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
         2536-2542 : นักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
ประวัติการอบรม/ศึกษาดูงานที่สำคัญ
         ฝึกอบรม       :หลักสูตร ผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16 กระทรวงยุติธรรม
                          :หลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 96 วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
                          :หลักสูตร สิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
                          :หลักสูตร การบริหารผลการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บังคับบัญชา สำนักงาน ก.พ.
                          :หลักสูตร นักเจรจาไกล่เกลี่ยระดับเข้มข้น รุ่นที่5 กรมคุ้มครองสิทธิฯ/สถาบันพระปกเกล้า
         ศึกษาดูงาน    :แนวทางการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม ณ ประเทศสวีเดน/ นอรเวย์
                          :การช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยคดีอาญาและการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ณ
                           ประเทศฟิลิปปินส์