กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

ผู้บริหาร

 

 

 ประวัติ(ย่อ)

ชื่อ - นามสกุล :  
ตำแหน่งปัจจุบัน :ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพยาน
สังกัด :กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
การศึกษา : 
 ปริญญาโท
 
 ปริญญาตรี
 
ประสบการณ์การทำงาน : 
 
 
 
ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ :