กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 

ชื่อ - นามสกุล :  พันตำรวจโทธัญญะ ระย้า
ตำแหน่งปัจจุบัน :ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยาน
สังกัด :กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  
การศึกษา : 
 ปริญญาตรี
 
 
 ปริญญาโท
ประสบการณ์การทำงาน : 
 
 
 
 
 
  
การศึกษา/ดูงาน : 
ประวัติการอบรม  :  
 
 
 
 
 
 
 
  
ประสบการณ์วิทยากร  :