กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

ผู้บริหาร

miniboss4 1

 

 ประวัติ(ย่อ)

ชื่อ - นามสกุล :  นายสมชาย คมกริส
ตำแหน่งปัจจุบัน :ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพยาน
สังกัด :กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
การศึกษา : 
 ปริญญาโท
 สาขาวิชา การบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี
 สาขาวิชา ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) สังคมศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน : 
 1. นักวิชาการพัฒนาชุมชน 6 กองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน กรมการพัฒนาชุมชน
 2. นักวิชาการพัฒนาสังคม 6 ว สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
คนพิการและผู้สูงอายุ ปฏิบัติหน้าที่กรมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 3. นักวิชาการยุติธรรม 7 ว ด้านงานส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ : 
 1. บรรณาธิการจดหมายข่าวคุ้มครองสิทธิและสรภาพ
 2. บรรณาธิการวารสารสิทธิมนุษยชน
 3. หัวหน้าโครงการส่งเสริมการเคารพสิทธิผู้อื่น
 4. หัวหน้าโครงการการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3