กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯอาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210


ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

      โทร. 0 2141 2761 – 63

 

รับเรื่องราวร้องทุกข์

       โทร. 0 2141 290514

       โทร. 0 2141 2900

 

สนับสนุนการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

       โทร. 0 2141 2890

       โทร. 0 2141 2904

       โทร. 0 2141 2918

 

ปฏิบัติการสิทธิและเสรีภาพ

       โทร. 0 2141 2905

       โทร. 0 2141 2911 - 12

 

ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

       โทร. 0 2141 2921

       โทร. 0 2141 2924

       โทร. 0 2141 2893

 

พัฒนาระบบและมาตรฐานการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

        โทร. 0 2141 2902

        โทร. 0 2141 2908

        โทร. 0 2141 2764

 

ส่วนภูมิภาค ติดต่อขอรับบริการได้ที่ คลินิกยุติธรรมที่ตั้งอยู่ในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

 

 

สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77