กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
                          S  16146452       S  16146453
 
 
       วันที่ 11กันยายนย 2560 เวลา14.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้ นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้แทน และ น.ส.เอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ หารือร่วมกับ นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้จัดงาน FD Expo 2017 เข้าพบ ณ ห้องประชุมสำนักงานรัฐมนตรี ชั้น9  เพื่อนำเสนอโครงการ Thailand Friendly Design เพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2  ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2560 ณ อิมแพคเมืองทองธานี   โดยในปีนี้เน้น Theme ผู้สูงอายุและผู้พิการ
 
        ในการนี้ นายสมชายฯ ได้รับมอบหมายจากท่านรมว.ยธ. กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมไม่ขัดข้องและมอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะผู้จัดงาน เพื่อส่งเสริมสิทธิคนพิการและผู้สูงอายุให้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกับคนอื่นๆในสังคม สอดคล้องกับการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและให้พัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

Subcategories

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม