กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ประวัติ

 

ชื่อ  –  สกุล           นางสาวเอมอร   เสียงใหญ่

ตำแหน่งปัจจุบัน      ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิ

                           และเสรีภาพ (อำนวยการระดับสูง)

 

สถานที่ทำงาน  

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารA ชั้น ๒

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

 

 

ประวัติการศึกษา

 

ปริญญาโท               สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม)

                             มหาวิทยาลัยมหิดล  รางวัลเหรียญทอง พ.ศ.2541

 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง  หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข(4ส) สถาบันพระปกเกล้า 2555

                             นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 78 สำนักงาน ก.พ.2556

                             หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชา(บรอ.2)

                             วิทยาลัยการตำรวจ 2558

 

 

         ประสบการณ์การรับราชการ

ระยะเวลา

ตำแหน่ง

สังกัด

2531 – 2535

พยาบาลวิชาชีพ 3-5 ร.พ.โรคทรวงอก

กรมควบคุมโรคติดต่อ

2536 – 2547

นักสังคมสงเคราะห์ 5- หัวหน้าผ่ายสงเคราะห์ผู้ต้องขัง (7ว)

กรมราชทัณฑ์

2547 – 2549

ช่วยราชการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

สำนักงานปลัดการทรวงยุติธรรมและสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม

2549 – 2553

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ 

กระทรวงยุติธรรม

2553 – 2555

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ 

กระทรวงยุติธรรม

2555 – 2555

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

กรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ 

กระทรวงยุติธรรม

2555 – 2558

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ 

กระทรวงยุติธรรม

2558 – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

 

 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2550

    ผลการศึกษาระดับบุคคลดีเด่น หลักสูตร นบส.รุ่นที่ 78 (ปี 2556)

    เรื่องการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิผู้เสียและจำเลยในคดีอาญา

ผลงานที่เกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชน

    ผ่านการอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนระดับต้น  หลักสูตรสิทธิมนุษยชนระดับสูง

 

 

การศึกษาดูงานและร่วมประชุมด้านสิทธิมนุษยชน

 

-  ร่วมประชุมการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ UN นครเจนีวา

   สมาพันธรัฐสวิส

-  ร่วมประชุม The 11 th Informal ASEM Seminar on Human Rights ,on the theme

   “National and Regional Human Rights Mechanisms” In Prague ,The Czech

   Republic .

-  ร่วมเดินทางไปนำเสนอรายงานด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะทำงาน UPR สมัยที่ 12 UN

   นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

-  หัวหน้าคณะผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้าร่วมประชุม Working Group on

   enforced disappearances ณ ห้องประชุม Human Right council สหประชาชาติ

   และกล่าวStatement ในนามของประเทศในเรื่องดังกล่าว นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

-  ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในคณะผู้แทนไทยเพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิ

   คนพิการแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 15