กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

อำนาจหน้าที่กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

1. พัฒนาระบบ มาตรการ และกลไกเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
รวมทั้ง การเฝ้าระวัง
และป้องกันการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

2. ดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิและเสรีภาพรวมทั้งประสานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม

3. ส่งเสริมและดำเนินการเกี่ยวกับการให้ประชาชนได้รับคำปรึกษาและแนะนำด้านกฎหมายและสิทธิต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว และการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอรรถคดีเพื่อการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ