กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

อำนาจหน้าที่กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

(๑) การให้คำปรึกษาประชาชนด้านกฎหมายเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๕๐ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงจัดให้มีคลินิกยุติธรรมขึ้น โดยมีที่ปรึกษากฎหมาย แนะนำปัญหาข้อกฎหมาย และคดีความ แก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ ซึ่งช่องทางที่ขอปรึกษา คือ ด้วยตนเองโดยในส่วนกลางมีที่ตั้งให้บริการอยู่  ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคาร เอ ชั้น ๒ และในส่วนภูมิภาคตั้งอยู่  ณ สำนักงานยุติธรรมในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีช่องทางการขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ และเว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

(๒) การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ได้ดำเนินการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของประชาชนที่ได้ถูกละเมิดสิทธิซึ่งเป็น ๑ ในภารกิจหลักของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

(๓) การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งกองทุนยุติธรรมขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย  การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู้ที่กระทำการใดๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม 

(๔) การส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา เป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา มีทนายความเข้าร่วมรับฟังการสอบสวน และสนับสนุนเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายให้แก่ทนายความดังกล่าวเพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญาตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๑