กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ชุมชนหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทและกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพลงพื้นที่ชุมชนหนองกินเพล ตำบลบุ่งหวาย และตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังปัญหาและรวบรวมข้อมูลกรณีพิพาทที่ดินทำกินชุมชนหนองกินเพลเป็นกรณีเร่งด่วนตามที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยได้รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑๓ ราย

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ หน่วยงานภาคี ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ และมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนา
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาชนที่เป็นแกนนำชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐๐ คน หน่วยงานภาคี ๑๐ หน่วยงาน และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๕๐ คน เพื่อร่วมกันบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม อย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พร้อมเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ได้ประชุมร่วมกับนายอดุลย์  ขันทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา พร้อมคณะ เพื่อประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างบันทึกความตกลง ว่าด้วย
ความร่วมมือในการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทในชุมชน และเตรียมความพร้อมการจัดพิธีลงนามบันทึกความ
ตกลงความร่วมมือ

 

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พร้อมเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ได้ประชุมร่วมกับนางประกายรัตน์  ต้นธีรวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และนายแพทย์บรรพต  ต้นธีรวงศ์ ที่ปรึกษาสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี พร้อมคณะ เพื่อพิจารณาร่างบันทึกความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และเตรียมความพร้อมการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการชี้ช่องทางการช่วยเหลือเยียวยาด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการอำนวยความเป็นธรรม

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการชี้ช่องทางการช่วยเหลือเยียวยาด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการอำนวยความเป็นธรรม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยนายไพฑูรย์  สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับมอบหมายจาก พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

โดยมีนางสาวเอมอร  เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นผู้กล่าวรายงานและบรรยายสรุปบทบาทภารกิจกรม สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทุนยุติธรรม การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครือข่ายสตรี ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา จำนวน ๑๙๗ คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกอบด้วยแนวทางการชี้ช่องทางการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ บทบาทของสตรีในการอำนวยความยุติธรรมตามหลักศาสนา และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพิเศษ ๓ ฉบับ เพื่อเป็นสื่อบุคคลในการชี้ช่องทางในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการชี้ช่องทางการช่วยเหลือเยียวยาด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการอำนวยความเป็นธรรม

  

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการชี้ช่องทางการช่วยเหลือเยียวยาด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการอำนวยความเป็นธรรม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยนางสาวเอมอร  เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายสรุปบทบาทภารกิจกรม เมื่อวันที่ ๓–๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา จำนวน ๑๕๒ คน เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสำหรับนำไปชี้ช่องทางในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และเยาวชนที่เข้าร่วมได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ร่วมไปถึงจัดทำแผนการชี้ช่องทางด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอำนวยความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
โดยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

  

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนอรุณศาสตร์วิทยามูลนิธิ จังหวัดสตูล อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้นางสาวเอมอร  เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายสรุปบาทบาทภารกิจกรม โดยมีผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และคณาจารย์ โรงเรียนอรุณศาสตร์วิทยามูลนิธิ และรองประธานสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้
นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทุนยุติธรรม
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และบรรยายกฎหมายทั่วไป

และกฎหมายพิเศษ ๓ ฉบับ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอรุณศาสตร์วิทยามูลนิธิ จำนวน ๑๕๔ คน ตลอดจนการระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นสื่อบุคคลในการเผยแพร่ความรู้ ชี้ช่องทางในการช่วยเหลือเยียวยาในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและอำนวยความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

  

  

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์สารสนเทศและการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
(ศูนย์ OTOP) อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายเอกชัย  หลีเส็น ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นผู้กล่าวรายงานและบรรยายสรุปบทบาทภารกิจกรม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกเทศมนตรีจังหวัดสตูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (อบจ.) นายกเทศมนตรีจังหวัดสตูล หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๓๔ จังหวัดสตูล หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทุนยุติธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์
พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ได้ประชุมร่วมกับนายธีรพงษ์  โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะ เพื่อพิจารณาร่างบันทึกความร่วมมือ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพเพื่อประชาชน และเตรียมความพร้อมการจัดพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ หน่วยงานภาคี ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ และมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนา
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาชนที่เป็นแกนนำชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐๐ คน หน่วยงานภาคี ๑๐ หน่วยงาน และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๕๐ คน เพื่อร่วมกันบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม อย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ สถาบันพระปกเกล้า
นางสาวเอมอร  เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทและคณะ ได้เข้าพบพลเอก เอกชัย  ศรีวิลาส ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  เพื่อร่วมกันพิจารณากรอบการดำเนินงานด้านส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง และแลกเปลี่ยนด้านวิชาการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ได้รับการร่วมมือจากสถาบันพระปกเกล้าเป็นอย่างดี
ได้ร่วมกันจัดทำเอกสารวิชาการ”คู่มือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับประชาชน” สำหรับเผยแพร่ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งในชุมชน และ
ได้ความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงวุฒิจากสถาบันพระปกเกล้า(ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์) ในการฝึกอบรมหลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย ระดับเข้มข้น จำนวน ๙ รุ่น โดยมีผู้มีบัญชีรายชื่อไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงฯ  ผู้นำชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านการฝึกอบรม จำนวน ๗๕๑ คน ซึ่งในที่ประชุมเห็นควรให้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมรวมไปถึงการจัดทำเอกสารวิชาการด้านการไกล่เกลี่ยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น