กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

Boss 

ประวัติ(ย่อ)

 

ชื่อ  

นายวรากร  โสมนะพันธุ์

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

 

 

โทรศัพท์

021412748  089 816 4970

 

การศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

ประวัติการงาน :

         

ระยะเวลา

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

20 กันยายน 2532

สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข

นิติกร 3

15 สิงหาคม 2537

กระทรวงแรงงาน

บุคลากร 5

1 สิงหาคม 2540

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นิติกร 6    

1 ธันวาคม 2546

  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นิติกร 7ว    

2556 - ปัจจุบัน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท