กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

miniboss2 1

 

ชื่อ - นามสกุล :  นายวรากร  โสมนะพันธุ์
ตำแหน่งปัจจุบัน :ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
สังกัด :กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  
การศึกษา : 
 

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

 ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ประสบการณ์การทำงาน : 
 2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 1 ธันวาคม 2546 นิติกร 7ว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 

1 สิงหาคม 2540 นิติกร 6 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 

15 สิงหาคม 2537 บุคลากร 5กระทรวงแรงงาน

 20 กันยายน 2532 นิติกร สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
  
การศึกษา/ดูงาน :