กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โทษประหารชีวิตยังจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่”
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           เมื่อวันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาตราจารย์ ดร. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และคณะ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โทษประหารชีวิตยังจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สถานการณ์ของนานาประเทศและบริบทของไทยเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต” ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นผู้แทนจากหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ หน่วยงานกระบวนการการยุติธรรม ตั้งแต่ ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กแล้วเยาวชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการอิสระ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ประมาณ ๒๐๐ คน

           การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โทษประหารชีวิตยังจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก และรับฟังมาตรการและแนวทางรองรับ หากมีการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยจัดขึ้นครอบคลุม ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร โดยพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สถานการณ์ของนานาประเทศและบริบทของไทยเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต” ซึ่งรายละเอียดของการประชุม แบ่งออกเป็น ๔ ช่วง ดังนี้
          ช่วงที่ ๑ การบรรยายกรณีศึกษา “ประสบการณ์คดีในกระบวนการยุติธรรม” โดย ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
          ช่วงที่ ๒ การบรรยายพิเศษ “มุมมองทางศาสนากับโทษประหารชีวิต” โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย
          ช่วงที่ ๓ การเสวนา “นานาทัศนะเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต” โดย ดร.ดล บุนนาค ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร และนายสมชาย หอมลออ ประธานแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด ที่ปรึกษาโครงการ เป็นผู้ดำเนินรายการ
          ช่วงที่ ๔ ระดมความคิดเห็น “มาตรการและแนวทางต่างๆ รองรับหากมีการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตในสังคมไทย” โดยนายพิทักษ์ เกิดหอม และผศ.ดร.นิตยา สำเร็จผล

           ทั้งนี้ กิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครอบคลุมทั้ง ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการยกเลิกโทษประหารชีวิต ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ที่ได้หมดวาระลงแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และจะดำเนินการต่อเนื่องไปในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ โดยจะมีกิจกรรมอื่นๆ ทั้งการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับปรัชญาการลงโทษ การใช้และยกเลิกโทษประหารชีวิตของนานาประเทศ ทั้งแถบยุโรป อเมริกา และเอเชีย รวมถึงมาตรการลงโทษอื่นที่ใช้แทนโทษประหารชีวิตของแต่ละประเทศ สถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจำนวนนักโทษประหารชีวิต ในประเทศไทยและสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้น การสร้างความตระหนักและรับฟังความคิดเห็น การสัมภาษณ์ เพื่อนำผลที่ได้ในแต่ละกิจกรรม สังเคราะห์สรุปผลการศึกษานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ภาพบรรยากาศ

  

  

 

******************************************************************