กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

miniboss1 1 1

 

ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวสาธนา ขณะรัตน์
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ  ( อำนวยการระดับสูง )
สังกัด : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
การศึกษา :
ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท International Social Development  University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
ประสบการณ์การทำงาน :
ปี 2559-ปัจจุบัน   ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ปี 2559              ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ปี 2558-2559      ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ปี 2555-2558      หัวหน้ากลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ปี 2550-2555      หัวหน้ากลุ่มงาน Global Health Cooperationสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
                        สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี 2546-2550      นักวิชาการยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ปี 2543-2546      ผู้ช่วยผู้ประสานงานระดับชาติ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการต่อต้านการค้าหญิงและเด็กในระดับอนุ
                        ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกรมประชาสงเคราะห์
           ปี 2539-2543      เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กรมประชาสงเคราะห์
ปี 2534-2539      นักสังคมสงเคราะห์  กรมประชาสงเคราะห์
การศึกษา/ดูงาน :
กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส หลักสูตร : Protection and Promotion of Victims’ Rights in Europe
หน่วยงานที่จัด APAV and European Commission
ประเทศสวีเดน หลักสูตร : The Equal Status and Human Rights of Women
หน่วยงานที่จัด Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, Lund University,Swedish International Development Cooperation Agency (sida), Lund University, Sweden
หลักสูตร : The Equal Status and Human Rights of Women
ประเทศคอสตาริการ์
หลักสูตร : The Equal Status and Human Rights of Women
หน่วยงานที่จัด Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, Lund University,Swedish International Development Cooperation Agency (sida), Lund University, Sweden
หลักสูตร : The Equal Status and Human Rights of Women
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
National School of Government สหราชอาณาจักร
หลักสูตร : Talent and Networking in Leadership Development
หน่วยงานที่จัด สำนักงาน ก.พ.
กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
หลักสูตร : Executive Training Course on Global Diplomacy : Current and Emerging lssues for ASEAN Countries
หน่วยงานที่จัด The Graduate Institute of International and Development Geneva และกระทรวงสาธารณสุข
ประเทศสิงคโปร์
หลักสูตร : โครงการความร่วมมือด้านราชการพลเรือนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme-CSEP) หลักสูตร : 3rd Thailand-Singapore Leadership Development Programme : Good Governance in an Increasingly Complex World
หน่วยงานที่จัด สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับหน่วยงานพลเรือนรัฐบาลสิงคโปร์