กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

  pict 39 da8325g769

pict 40 oe4cda8325  pict 42 bhoe4cda83

pict 43 8325g769bh  pict 44 25g769bhoe

pict 49 g769bhoe4c  pict 53 4cda8325g7

pict tree-60  pic link download mp3tree

rlpd 10 article  rlpd course

rlpd group 2  rlpd missions

rlpd pact  rlpd Values

info05012017  pict 54 325g769bho

 

 

 

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม