กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
<p><span style=สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุ้มครองและสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
<h1 class=วีดิทัศน์ "การให้ความช่วยเหลือ ผู้ถูกละเมิดสิทธิแบบบูรณาการ ที่ครบวงจร ตามมาตรฐานสากล"
<p> </p>
<p style=สื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
<p>{source}</p>
<p><iframe...ผลการดำเนินงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปี 2560
<p>{source}</p>
<p><iframe...กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สารคดีสั้น ตอน เพศสภาพกับสิทธิมนุษยชน
<p>{source}</p>
<p><iframe...กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สารคดี ตอน ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
<p>{source}</p>
<p><iframe...การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของประเทศไทย Legal Aid in Thailand
<p>{source}</p>
<p><iframe...สปอตส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน "คนตัวเล็ก"
แสดงสปอตทั้งหมด