กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 U 2201601

 

 U 2201602

 

 U 2201603

U 2201604

   หนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี
     และให้เสนอโครงการฯ


   กรอบกระบวนการและRoad Map          ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ    ร่างแผนปฏิบัติการ (Action plan)
         ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ


     แบบฟอร์มร่างแผนปฏิบัติการ
(
Action Plan) ขับเคลื่อนวาระชาติฯ

 

 7172990806930  book1 Page 1
 book2 Page 1

 book3 Page 1

        มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 21 พ.ย.60 เห็นชอบประกาศ         วาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชน
    หนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี       สรุปสาระสำคัญของการนำ
  เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรพิจารณา
บทสรุปสำหรับผู้บริหารวาระแห่งชาติฯ
 book4 Page 1
 book5 Page 1
 book6 Page 1

 

 book7 Page 1

   วาระแห่งชาติฯ ฉบับสมบูรณ์
          สรุปประมวลผล
การรับความคิดเห็นวาระแห่งขาติฯ
  คำกล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ
นายกรัฐมนตรีในงานเตรียมความพร้อม
    ก่อนการประกาศวาระแห่งชาติฯ 
      เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
           วิดีทัศน์ ความสำเร็จและ
   ก้าวไปข้างหน้ากับงานสิทธิมนุษยชน

book8 Page 1 

 v2

 final

281160 

      หนังสือรองนายกรัฐมนตรี
   เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
          วีดิทัศน์วาระแห่งชาติ
   นำเสนอ ครม.
พิจารณา 3.45 นาที
    บทสรุปผู้บริหารการนำเสนอเรื่อง ประกาศวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand   4.0
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อคณะรัฐมนตรี
        
                 Powerpoint
           บรรยายฝ่ายเลขากพยจ.
        (ติดตามงานสยจ.)28 พ.ย.60

2811601

hrc 011

 7172990785709

U 220161 

วีดิทัศน์
  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
     การนำแผนสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 3 
  พ ศ 2557 2561 ไปสู่การปฏิบัติ
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2557 - 2561
(มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557) 

     สรุปผลจัดงานเตรียมความพร้อม
       ก่อนประกาศวาระแห่งชาติ
             11 กันยายน 2560

แบบฟอร์มเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัตฺิการฯ
ขอปรับปรุงแก้ไขและคำอธิบาย