กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 book1 Page 1  book2 Page 1  book3 Page 1  book4 Page 1
  หนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี       สรุปสาระสำคัญของการนำ
  เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรพิจารณา
      
 บทสรุปสำหรับผู้บริหารวาระแห่งชาติฯ        วาระแห่งชาติฯ ฉบับสมบูรณ์

book5 Page 1 

 book6 Page 1

book7 Page 1 

book8 Page 1 

           สรุปประมวลผล
การรับความคิดเห็นวาระแห่งขาติฯ
    คำกล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ
นายกรัฐมนตรีในงานเตรียมควาพร้อม
    ก่อนการประกาศวาระแห่งชาติฯ
      เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
            วิดีทัศน์ ความสำเร็จและ
   ก้าวไปข้างหน้ากับงานสิทธิมนุษยชน
        หนังสือรองนายกรัฐมนตรี
      เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี