กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (ฉบับสมบูรณ์)

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (1)

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2)

ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (หน่วยงานระดับนโยบาย)

ช่องทางวิพากษ์แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (เอกสาร)

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (ออนไลน์)

ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 4 (ฉบับประกอบการวิพากษ์โดยทุกภาคส่วน)

1.แบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 จังหวัดระยอง

2.แบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี

3.แบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 จังหวัดสุราษฏร์ธานี

4.แบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 จังหวัดสงขลา