กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 boss2561

 

ชื่อ-สกุล  นายสมณ์ พรหมรส 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน  : อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (1 ตุลาคม 2561)

 

เกิดวันที่  20 มีนาคม 2502

 

การศึกษา :       ระดับปริญญาตรี

           เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           นิติศาสตรบัณฑิต ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

                     ระดับปริญญาโท

             Master of Community Nutrition, University of Queensland, Australia 

ประวัติการทำงาน

                     -   ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

                     -   ที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม

                     -   รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

                     -   ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

                     -   ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประวัติด้านการฝึกอบรม

            -   หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 45 ณ วิทยาลัยนักบริหาร สำนักงาน ก.พ.

                 -       หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 1 ณ สำนักงานตำรวแห่งชาติ

                 -       หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 12 ณ สำนักงานศาลยุติธรรม

                 -       หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) รุ่นที่ 23 ณ สำนักงาน ก.พ.

                 -       หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 1 ณ สำนักงานศาลปกครอง

                 -       หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

                -       หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2) รุ่นที่ 5 ณ วิทยาลัยนักบริหาร สำนักงาน ก.พ.

                -       หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2 กรมบัญชีกลาง

                -       หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างผู้บริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ รุ่น 2 สำนักงาน ก.พ.

                -       หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4