กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

TEST เอกสารเผยแพร่ (สคส.ภาคใต้)

TEST ข่าวประชาสัมพันธ์ (สคส.ภาคใต้)

ที่ตั้งคลินิกยุติธรรม

จังหวัด สถานที่ตั้งและที่อยู่ พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ โทรศัพท์ โทรสาร
1.นครศรีธรรมราช

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช เลขที่ 406

ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง

จ.นครศรีธรรมราช 80000

นางสาวดารุณี มีขวด

075 344 633 075 356 139
2.กระบี่

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่

ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง 
จ.กระบี่ 81000

นายจำรัก เซ็งแซ่

075 624 551-2 075 624 551-2
3.พังงา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา

เลขที่ 4/2 ถ.เจริญราษฎร์

ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000

นางสาวพัชรีย์ ออละเอี่ยม

076 481 820 076 481 819
4.ภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

เลขที่ 22/29-30 ถ.หลวงพ่อ

ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

นายวีระพงศ์ ขาวขวงค์

 

076 215 850

076 215 975

076 215 850
5.สุราษฎร์ธานี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

สุราษฎร์ธานี อาคารสำนักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 
ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

นางวิยะดา มามะ 

077 285 173
077 285 174ระ
077 288 652
6.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 95/30 ม.5 ต.มะเร็ต 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

รอสรรหา 077 418 544 077 418 544
7.ระนอง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระนอง

เลขที่ 349 ถ.เรืองราษฎร์

ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000

นางสาวแวยะห์ อิสมาแอ

 

077 825 445-6 077 825 445
8.ชุมพร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 
(ห้องศูนย์ดำรงธรรม) ถ.ไตรรัตน์ 
ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

นางสาวสุกัญญา เดชาฤทธิ์

077 512 164(ยจ)

077 630 944 (คลินิก)

077 630 944

จังหวัด สถานที่ตั้งและที่อยู่ พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ โทรศัพท์ โทรสาร
9.สงขลา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา

ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)

ชั้น 1 ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง

อ.เมือง จ.สงขลา 90000

นางสาวนิศรา เชือนหาย
นางสาวจิราพร เกิดวั่น
นายพิชัยวุฒิ แสงสง
นางสาวอนัสฟีญา ศรีแสง
(นิติกร)
074 307 240 074 307 241
10.สตูล

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล

ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่)

ชั้น 1 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน

อ.เมือง จ.สตูล 91000

นายบูรฮานูดิง นิเกาะ

074 723 032 074 723 167
11.ตรัง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง

อาคารพุทธคุณพาหุง ศาลากลางจังหวัด ถ.พระรามหก

ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

นางสายรุ้ง ศรีเพชร์

075 214 562

089-921 1367

075 214 773
12.พัทลุง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุง

เลขที่ 25 ถ.ช่วยทุขราษฎร์

ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง

จ.พัทลุง 93000

นางโสวณีย์ กาญจนแก้ว 074 616 241 074 617 239
13.ปัตตานี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี

เลขที่ 49/7 ถ.กะลาพอ

ต.จะบังติกอ อ.เมือง

จ.ปัตตานี 94000

นายนาวาวี สะอุ

นายนิกามาล สุไลมาน

นางสาวกอมารีนา กาเซ็ง

073 334 031-2

เบอร์กรมฯ

08 9924 5831

073 334 031-2
14.ยะลา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

อาคารศาลากลางจังหวัด

(หลังเก่า) ชั้น 1 ต.สะเตง

อ.เมือง จ.ยะลา 95000

นางสาวอัมสะ ยูโซะ

นายนาซอรี กะมะ

073 222 624 073 222 624

15.ยะลา

สาขาเบตง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

สาขาเบตง ต.เบตง อ.เบตง

จ.ยะลา 95110

นายมะซากี กาเจ

073 235 004 073 235 004
16.นราธิวาส

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส เลขที่ 156

ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค

อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

นายมาหะมะอุเซ็ง หะยีเซ็ง
นายรูกีปลี อาแว

073 531 234-5 073 531 234

ข้อมูล ณ 21 พฤษภาคม 2561 

TEST ผู้บริหาร (สคส.ภาคใต้)

TEST ติดต่อ (สคส.ภาคใต้)

TEST โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่ (สคส.ภาคใต้)