กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 animaatjes-politie-701344 swat guy running ha

การดำเนินงานของสำนักงานคุ้มครองพยาน  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

มุ้งเน้นสู่ความเป็นเลิศใน ๓ ด้าน ประกอบด้วย

   ๑. มีความเป็นเลิศด้านฐานข้อมูล สถิติ และระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศ

      (Database statistic and Information technology)

   ๒. มีความเป็นเสิศด้านปฏิบัติการคุ้มครองพยานบุคคล

      (Operation)

   ๓. มีความเป็นเลิศด้านการฝึกอบรม

      (Training)

 

   

************************************************************************

"สำนักงานคุ้มครองพยาน"

ส่วนกลาง

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 6

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ อาคาร ราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทรศัพท์ 0-2141-2941-65 โทรสาร 0-2143-9672-3

 

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค 1 - 4

ภาค.1

เลขที่ 14 ม.1 ถ.อู่ทอง (ก) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา  13000

โทรศัพท์ 035-246958-9  โทรสาร 035-246957

ภาค.2

ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ถ.ศูนย์ราชการ

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000

โทรศัพท์ 043-245611-2  โทรสาร  043-245613

ภาค.3

เลขที่ 59/20 ม.1 ถ.คันคลองชลประทาน ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50300

โทรศัพท์ 053-101642-3   โทรสาร  053-010641

ภาค.4

เลขที่ 532 และ 534 ม.2 ถ.สงขลา-เกาะยอ ต.พะวง  

อ.เมือง จ.สงขลา  90100

โทรศัพท์ 074-333311-2   โทรสาร  074-333313

และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ