กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

แผนการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศสู่การบริการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

แผนการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศสู่การบริการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

 

 


เอกสารประกอบการประชุม

แบบฟอร์มเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  Download Word   PDF