กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

warisa30042561

           มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงาน ก.พ.ร. และตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้กำหนด กลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรม เป็นการจัดส่วนราชการขึ้นเพื่อมีหน้าที่สนับสนุนการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานของหน่วยงานกลางอื่น ซึ่งได้แก่ สำนักงาน   การตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง หรือคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งภารกิจของกลุ่มงานทั้งสองกลุ่มนั้นไม่อาจจัดอยู่ในส่วนราชการใดในกรม และมีความจำเป็นต้องจัดตั้งเป็นส่วนราชการโดยเฉพาะ เพื่อให้มีขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ที่ชัดเจน รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายในการบริหารราชการที่จะให้มีส่วนราชการนี้ในทุกกรม การกำหนดกลุ่มงานทั้งสองกลุ่มงาน จึงเป็นการกำหนดตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และสามารถกำหนดส่วนราชการนั้นไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของแต่ละกรมได้

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

               (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหารและการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน และงานด้านอื่น ๆ ของกรม

               (2) สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกรม

               (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน

การให้ความเชื่อมั่น(Assurance Services)  ซึ่งจะต้องตรวจสอบเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operating Auditing) เป็นการตรวจสอบประเมินการควบคุมภายใน ประเมินคุณภาพงาน  การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  (Compliance Audit) ทั้งภายในและภายนอก  การตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชี (Financial Audit) เป็นการตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ดูแลป้องกันทรัพย์สิน  การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) เป็นการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ การตรวจสอบอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี  บริการให้คำแนะนำปรึกษา (Consulting Services) การอำนวยความสะดวกการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน