กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คลิ๊กดูรายละเอียด

           นายพรสรรค์ ธัมมานุรังสรรค์      โทร.02-141-2965    แฟกซ์.02-143-9680

          งานด้านยานพาหนะ

                นายธรรมรงค์ โรจน์ชนะศิรประภา     โทร.02141-2796

          - ใบขอใช้รถ

                  -  ทะเบียนคุมบันทึกการใช้รถยนต์

          งานด้านวัสดุ-ครุภัณฑ์

                นายมนตรี เลิศทรรศนายุ              โทร.02-141-2799

          - ใบเบิกวัสดุ-ครุภัณฑ์

          งานด้านอาคาร-สถานที่

                นายธีรพงศ์ สุขสวัสดิ์                  โทร.02-141-2819

          - ใบนำครุภัณฑ์เข้า – ออกอาคาร

               ประหยัดพลังงาน

         - แนวทางการดำเนินงานและรายละเอียดตัวชี้วัด 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

              - แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 2561(การลดพลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง  และลดการใช้กระดาษ)

          - แบบติดตามการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

            - รายงานประชุมพลังงาน15มีค60(รอบ6เดือนแรก60)

            - คำสั่งคณะผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานและประหยัดน้ำของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุพร้อมบริการจัดเก็บของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ

สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุพร้อมบริการจัดเก็บของสำนักงานเลขานุการกรม

สัญญาเช่าบริการระบบสายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสีรภาพ

สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุพร้อมบริการจัดเก็บของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สัญญาเช่าอาคารสถานที่ปฏิบติงานของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ 1

สัญญาเช่าอาคารสถานที่ปฏิบติงานของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ 3

สัญญาเช่าอาคารสถานที่ปฏิบติงานของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ 4

สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2561 (รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง)

สัญญาจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุ้มครองสิทธิเเละเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รถนั่งส่วนกลาง)

สัญญาจัดจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ

สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์)

สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เครื่องพิมพ์)

สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โน๊ตบุ๊ค/เครื่องพิมพ์/เครื่องสำรองไฟ)

สัญญาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิธีชีวิตแห่งความเป็นธรรม รายการกระเป๋าและหมวก จำนวน 5,000 ชุด

สัญญาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิธีชีวิตแห่งความเป็นธรรม รายการรวมภาพอินโฟกราฟฟิก จำนวน 5,000 เล่ม

สัญญาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดว์ (SOFWARE)

สัญญาจ้างผลิตและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สัญญญาจัดจ้างตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปมัลติมีเดีย

สัญญาจ้างเพิ่มศักยภาพการบริการระบบงานเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สัญญาจ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในกรมให้รองรับการใช้งานผ่านบัตรประชาชน

สัญญาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

สัญญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4

สัญญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการจัดทำรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี ฉบบที่ 2(ระยะ ที่ 2)

สัญญาจ้างที่ปรึกษาตกลงรับจ้างปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของประเทศตามกติการะหว่างประเทศด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

สัญญาจ้างตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน

สัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สัญญาจ้างปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล

สัญญาจ้างผลิตชุดความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน ตามโครงการพัฒนาชุดความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน

สัญญาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสายด่วนยุติธรรม 

สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สัญญาจ้างที่ปรึกษาปฏิบัติงานจัดทำร่างแนวทางการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องโทษในคดีอาญาและบุคคลล้มละลายให้สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆ

สัญญาจ้างที่ปรึกษาปฏิบัติงานตามโครงการ ศึกษาการเพิ่มดุลยพินิจให้กับศาลในฐานความผิดที่มีอัตราโทษประหารชีวติสถานเดียวหรือลดฐานความผิดที่มีอัตราโทษประหารชีวิตและเสนอแนะมาตรการอื่นที่เหมาะสมมารองรับ

สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ 2 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุพร้อมบริการจัดเก็บของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุพร้อมบริการจัดเก็บของสำนักงานเลขานุการกรม

สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สัญญาเช่าบริการระบบสายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สัญญาเช่าอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคกลาง

สัญญาเช่าอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ

สัญญาเช่าอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคใต้

สัญญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการจัดทำรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย้ำยีศักดิ์ศรี ฉบับที่ 2(ระยะที่ 3)

สัญญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ 3 (ระยะที่ 1)

สัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์

สัญญาจ้างพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการส่งเสริมสิทธิจ้างพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบทนการส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญาฯธิแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญาฯ

สัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบมัลติมีเดีย

สัญญาจ้างทำงานพัฒนาข้อมูลเพื่อการติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ตามโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ

สัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำปีงบ 62 (ครั้งที่ 1)

สัญญาจ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และสื่อการเรียนรู้ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุยชน

สัญญาจ้างผลิตถุงผ้าใส่เอกสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สัญญาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ

สัญญาจ้างโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลการขอรับการช่วยเหลือเยียวยาระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สัญญาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการบริการระบบงานเพื่อบริการประชาชน (ระยะที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือก

สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ...

สัญญาจ้างผลิตชุดสื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและกฎหมายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน

สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สัญญาจ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

สัญญาจ้างผลิตสื่อแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖) ตามโครงการก้าวไปข้างหน้ากับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖) 

สัญญาจ้างผลิตสื่อแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖)

สัญญาจัดซื้อระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด hyper-Converged (HCI)

สัญญาสิทธิ์การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างจัดงานวิชาการ "มหกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องสิทธิ"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุพร้อมบริการจัดเก็บของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุพร้อมบริการจัดเก็บของสำนักงานเลขานุการกรม

สัญญาจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารที่ทำการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สัญญาเช่าระบบสายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

สัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบแรก)

สัญญาจัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจกรมฯ

สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กิจกรรมที่ 2 การศึกษาความเหมาะสมการตรากฎหมายรับรองกลไกขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน

สัญญาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สัญญาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สัญญาจัดจ้างโครงการปรับปรุงเว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือน 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)

สัญญาเช่าบริการระบบสายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสีรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุพร้อมบริการจัดเก็บของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ

สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุพร้อมบริการจัดเก็บของสำนักงานเลขานุการกรม

สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือน 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)

สัญญาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบและจัดการฐานข้อมูลงานบริการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สัญญาจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศกลางสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

สัญญาจัดจ้างทำงานผลิตคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

สัญญาจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการคุ้มครองพยาน

-การงด ลดค่าปรับ หรือขยายสัญญา

-การตรวจรับพัสดุ

 

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

-กฏกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560

-กฏกระทรวงกำหนดเรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560

-กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560

-กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560

-กฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

-กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560

-กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-คู่มือ แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก

-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

-รายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

-รายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อมูลหลักผู้ขาย(ข้อมูลหลักสมบูรณ์) ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ตรวจสอบโดย  ค้นหาด้วยเลขภาษีอากร