กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คลิ๊กดูรายละเอียด

สัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง)

สัญญาจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุ้มครองสิทธิเเละเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รถนั่งส่วนกลาง)

สัญญาจัดจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ

          พนักงานจ้างเหมาบริการ

             - ใบสมัคร

 

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

-กฏกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560

-กฏกระทรวงกำหนดเรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560

-กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560

-กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560

-กฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

-กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560

-กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก

-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

-การงด ลดค่าปรับ หรือขยายสัญญา

-การตรวจรับพัสดุ

           นายพรสรรค์ ธัมมานุรังสรรค์      โทร.02-141-2965    แฟกซ์.02-143-9680

          งานด้านยานพาหนะ

                นายธรรมรงค์ โรจน์ชนะศิรประภา     โทร.02141-2796

          - ใบขอใช้รถ

                  -  ทะเบียนคุมบันทึกการใช้รถยนต์

          งานด้านวัสดุ-ครุภัณฑ์

                นายมนตรี เลิศทรรศนายุ              โทร.02-141-2799

          - ใบเบิกวัสดุ-ครุภัณฑ์

          งานด้านอาคาร-สถานที่

                นายธีรพงศ์ สุขสวัสดิ์                  โทร.02-141-2819

          - ใบนำครุภัณฑ์เข้า – ออกอาคาร

               ประหยัดพลังงาน

         - แนวทางการดำเนินงานและรายละเอียดตัวชี้วัด 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

              - แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 2561(การลดพลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง  และลดการใช้กระดาษ)

          - แบบติดตามการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

            - รายงานประชุมพลังงาน15มีค60(รอบ6เดือนแรก60)

            - คำสั่งคณะผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานและประหยัดน้ำของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ