กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

         

         เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ( พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ )นโยบายที่ ๘ นโยบายการบริหารจัดการที่ดี ที่กำหนดให้เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพื่อให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน
         กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสตรวจสอบได้ขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติของกรมรวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์การและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยยึดถือค่านิยมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่า “คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม”
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีดังนี้

๑. ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่มในการสร้างความโปร่งใส
แนวปฏิบัติ
           : จัดทำนโยบายสร้างความโปร่งใส กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
           : ผู้บริหารทุกระดับมีบทบาท ในการส่งเสริม สนับสนุน เรื่องความโปร่งในองค์กร
           : จัดทำแผนกิจกรรมเพื่อให้การทำงานในหน่วยงานเกิดความโปร่งใส
๒. ด้านความเปิดเผยการมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม
แนวปฏิบัติ
           : มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
           : จัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ
           : จัดทำระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี
           : มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ
           : เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ
๓. ด้านการใช้ดุลยพินิจ
แนวปฏิบัติ
           : ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
           : ลดการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล
           : มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสทุกเรื่อง
๔. ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน
แนวปฏิบัติ
           : มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
           : มีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม