กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ พ.ศ.๒๕๕๙

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10 ข้อ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมฯ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง) 

ประกาศกรมฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของกรมฯ 

ฉบับภาษาอังกฤษ ประกาศกรมฯ เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในกรมฯ 

คู่มือ ITA ปี 2561 ปรับปรุง 1 พ.ย.60 

ลงเว็ปไซต์ ประกาศกรมฯ เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในกรมฯ