กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

   11058

    11057

   11059

     วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2560 นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผลการดำเนินงานคลินิกยุติธรรม รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจกรม และคลินิกยุติธรรม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 ฯลฯ ให้แก่ที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมทั่วประเทศ จำนวน 136 คน โดยได้รับเกียรติในการบรรยายจาก นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ  ว่าที่ร้อยตรีธนกร วถานานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และนายเศรษวุฒิ เพชรสง ผู้แทนกองทุนยุติธรรม

      นอกจากนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ฯลฯ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแล้ว จำนวน 13 แห่ง และในวันนี้ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เพื่อขยายงานบริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพิ่มเติมอีกจำนวน 12 แห่ง รวมหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน 25 แห่ง

     35665

      วันนี้ (22ธันวคม พ.ศ.2560) นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยประธานอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เดินทางไปบ้านผู้เสียหายเพื่อแจ้งสิทธิ และรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 เป็นที่เรียบร้อย

        17 12 60 00317 12 60 001

                                         17 12 60 00517 12 60 004

     17 12 60 007

      วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผลการดำเนินงานคลินิกยุติธรรม รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจกรม และคลินิกยุติธรรม พรบ.สชง พรบ.กองทุนยุติธรรม ให้แก่ที่ปรึกษากฏหมายประจำคลินิกยุติธรรมทั่วประเทศ จำนวน 147 คน                                                                         

       นอกจากนี้จะมีการจัดฝึกอบรมที่ปรึกษารุ่นที่2 ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560

Subcategories