กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

เมนูหลัก

หน้าหลัก
♦ เกี่ยวกับเรา
     ♦ ประวัติความเป็นมา
     ♦ อำนาจหน้าที่
     ♦ ภารกิจหลัก
     ♦ วิสัยทัศน์พันธกิจ
     ♦ โครงสร้าง
     ♦ SiteMap
     ♦ กฎหมาย
     ♦ แผนยุทธศาสตร์
          ♦ แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี
          ♦ แผนปฏิบัติราชการประจำปี
          ♦ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การเข้าสู่ประชาคมอาเชียน
          ♦ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          ♦ ยุทธศาสตร์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
          ♦ Land Mark 2560
     ♦ บริการสำหรับประชาชน
     ♦ ติดต่อผู้บริหาร
     ♦ ติดต่อกรม
♦ หน่วยงาน
     ♦ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     ♦ หน่วยงานส่วนกลาง
          ♦ กลุ่มผู้เชียวชาญ
          ♦ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
          ♦ สำนักงานคุ้มครองพยาน
          ♦ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
          ♦ กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
          ♦ กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
          ♦ สำนักงานเลขานุการกรม
               ♦ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
               ♦ กลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
               ♦ กลุ่มงานบริหารพัสดุ
               ♦ กลุ่มงานช่วยอำนวยการและการสื่อสารองค์กร
          ♦ กองแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสารสนเทศ
               ♦ กลุ่มพัฒนาและบริหารแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
               ♦ กลุ่มติดตามและประเมินผล
               ♦ กลุ่มศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
               ♦ กลุ่มสนับสนุนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสารสนเทศ
          ♦ กองส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
          ♦ กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
          ♦ กลุ่มนิติการ
          ♦ กลุ่มตรวจสอบภายใน
          ♦ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
     ♦ หน่วยงานส่วนภูมิภาค
          ♦ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๑
          ♦ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๒
          ♦ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๓
          ♦ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๔
คลินิกยุติธรรม
     ♦ ภาค 1
     ♦ ภาค 2
     ♦ ภาค 3
     ♦ ภาค 4
     ♦ ภาค 5
     ♦ ภาค 6
     ♦ ภาค 7
     ♦ ภาค 8
     ♦ ภาค 9
♦ ผู้บริหาร
     ♦ อธิบดี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช
     ♦ รองอธิบดี นางจันทร์ชม จินตยานนท์
     ♦ รองอธิบดี นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์
     ♦ CIO (Chief Information Officer)
          ♦ วิสัยทัศน์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          ♦ การบริหารงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ
          ♦ ข่าวสารจาก CIO
     ♦ ทําเนียบผู้บริหาร
♦ สิทธิมนุษยชน
     ♦ สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
          ♦ สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
     ♦ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
          ♦ มติคณะรัฐมนตรี
          ♦ ภาพรวมการดำเนินงานด้านแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
          ♦ แผนสิทธิมนุษยชนห่งชาติ ฉบับที่ 1
          ♦ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2
          ♦ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
          ♦ ตัวชี้วัดพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภูมิภาค
     ♦ เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
          ♦ ความเคลื่อนไหวการทำงานของภาคีเครือข่าย
          ♦ ข้อมูลทางวิชาการ
     ♦ การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับจังหวัด
     ♦ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
     ♦ วารสารสิทธิมนุษยชน
♦ ข่าว/ประกาศ
     ♦ แผนปฏิบัติการประจำเดือน
     ♦ ประกาศ/ระเบียบ
     ♦ เอกสารเผยแพร่
     ♦ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
     ♦ ข่าว
          ♦ สกู๊ปข่าว / ข่าวเด่น
          ♦ ข่าวทั่วไป
          ♦ ข่าวประกวดราคา
          ♦ ประกาศรับโอน/โยกย้าย
          ♦ ข่าวสมัครงาน
          ♦ ข่าว Clippings
          ♦ สื่อวิดีทัศน์
               ♦ คลิปสัมภาษณ์
               ♦ คลิปสกู๊ปข่าว
               ♦ สปอตประชาสัมพันธ์และสารคดีสั้น
          ♦ RLPD Infographic
รายงาน
     ♦ รายงานประจำปี
     ♦ ผลการปฏิบัติราชการ
     ♦ คำรับรอง
     ♦ มอบนโยบายของกรม
     ♦ รายงานผลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
     ♦ รายงานผลการดำเนินงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (DOC)
ห้องสนทนา
ดาวน์โหลด
     ♦ แบบฟอร์มขอรับบริการ
     ♦ แบบฟอร์มงานสารสนเทศ
     ♦ คู่มือประชาชน
     ♦ คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
     ♦ แบบฟอร์มคำของบประมาณ
     ♦ รายงานผลการติดตาม
     ♦ แบบติดตามผลงานวิจัยและการจัดจ้างที่ปรึกษา
     ♦ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
     ♦ แบบฟอร์มคนดีศรีคุ้มครองสิทธิ
     ♦ แบบสอบถามความคิดเห็น
     ♦ แบบประเมินพนักงานจ้างเหมา
     ♦ แบบประเมินพนักงานราชการ
     ♦ แบบฟอร์มหนังสือ พรก./จ้างเหมาบริการ
     ♦ แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
     ♦ กำหนดการประชุม
     ♦ แผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
     ♦ แผนบริหารความต่อเนื่อง(BCM)
     ♦ เอกสารอื่นๆ
     ♦ ดาวโหลด MP3
     ♦ เอกสารประชุมผู้บริหารกคส.
กพร.

หน้าหลักกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประวัติความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
ผู้บริหาร
โครงสร้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด)
     ♦ ระบบตัวชี้วัด (KPI Online)
     ♦ เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด)
     ♦ ผลการดำเนินงานการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด)
ความโปร่งใส
การควบคุมภายใน
การพัฒนาระบบราชการ_
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
     ♦ PMQA หมวด 1
     ♦ PMQA หมวด 2
     ♦ PMQA หมวด 3
     ♦ PMQA หมวด 4
     ♦ PMQA หมวด 5
     ♦ PMQA หมวด 6
     ♦ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ PMQA
     ♦ รางวัลประจำปี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
     ♦ เอกสารประกอบการประชุม PMQA
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) กพร.
     ♦ องค์ความรู้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
วัฒนธรรมองค์กร
MOU ที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินงาน ก.พ.ร.
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อ
ปฏิทิน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร