กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

เมนูหลัก

หน้าหลัก
♦ เกี่ยวกับเรา
     ♦ ประวัติความเป็นมา
     ♦ อำนาจหน้าที่
     ♦ ภารกิจหลัก
     ♦ วิสัยทัศน์พันธกิจ
     ♦ โครงสร้าง
     ♦ SiteMap
     ♦ กฎหมาย
     ♦ บริการสำหรับประชาชน
     ♦ ติดต่อผู้บริหาร
     ♦ ติดต่อกรม
     ♦ แผนยุทธศาสตร์
          ♦ แผนภาพความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
          ♦ แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี
               ♦ เล่มแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ฉบับทบทวน (พ.ศ.2564-2565) ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
          ♦ แผนปฏิบัติราชการประจำปี
          ♦ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การเข้าสู่ประชาคมอาเชียน
          ♦ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          ♦ ยุทธศาสตร์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
          ♦ ประเมินการรับรู้และความเข้าใจของบุคลากรต่อยุทธศาสตร์กรม ประจำปี พ.ศ. 2563
          ♦ แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2564 - 2580)
♦ หน่วยงาน
     ♦ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     ♦ หน่วยงานส่วนกลาง
          ♦ กลุ่มผู้เชียวชาญ
          ♦ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
          ♦ สำนักงานคุ้มครองพยาน
          ♦ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
          ♦ กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
          ♦ กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
               ♦ รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
          ♦ สำนักงานเลขานุการกรม
               ♦ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
               ♦ กลุ่มงานบริหารพัสดุ
               ♦ กลุ่มงานช่วยอำนวยการและการสื่อสารองค์กร
          ♦ กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
               ♦ กลุ่มงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
               ♦ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
                    ♦ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
                    ♦ รายงานผลการติดตาม
                    ♦ ผลการปฏิบัติราชการ
                    ♦ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
               ♦ กลุ่มสนับสนุนยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
          ♦ กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน
          ♦ กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
          ♦ กลุ่มกฎหมาย
          ♦ กลุ่มตรวจสอบภายใน
          ♦ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
          ♦ ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลินิกยุติธรรม
     ♦ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคกลาง
     ♦ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคตะวันออก
     ♦ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     ♦ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ
     ♦ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคใต้
♦ ผู้บริหาร
     ♦ อธิบดี นายเรืองศักดิ์ สุวารี
     ♦ CIO (Chief Information Officer)
          ♦ วิสัยทัศน์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          ♦ การบริหารงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ
          ♦ ข่าวสารจาก CIO
     ♦ ผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
     ♦ ทําเนียบผู้บริหาร
♦ สิทธิมนุษยชน
     ♦ สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
          ♦ สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
     ♦ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
          ♦ มติคณะรัฐมนตรี
          ♦ ภาพรวมการดำเนินงานด้านแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
          ♦ แผนสิทธิมนุษยชนห่งชาติ ฉบับที่ 1
          ♦ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2
          ♦ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
          ♦ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4
          ♦ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
     ♦ A Summary of Thailand’s 4th National Human Rights Plan (A.D. 2019-2022)
     ♦ เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
          ♦ ความเคลื่อนไหวการทำงานของภาคีเครือข่าย
          ♦ ข้อมูลทางวิชาการ
     ♦ แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (ฉ.ภาษาไทย)
     ♦ แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (ฉ.ภาษาอังกฤษ)
     ♦ การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับจังหวัด
     ♦ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
     ♦ วารสารสิทธิมนุษยชน
     ♦ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
     ♦ คู่มือการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน ระดับจังหวัด
♦ ข่าว/ประกาศ
     ♦ แผนปฏิบัติการประจำเดือน
     ♦ ประกาศ/ระเบียบ
     ♦ คำสั่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
     ♦ เอกสารเผยแพร่
     ♦ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
     ♦ ข่าว
          ♦ สกู๊ปข่าว / ข่าวเด่น
          ♦ ข่าวทั่วไป
          ♦ ข่าวประกวดราคา
          ♦ ประกาศรับโอน/โยกย้าย
          ♦ ข่าวสมัครงาน
          ♦ ข่าว Clippings
          ♦ สื่อวิดีทัศน์
               ♦ คลิปสกู๊ปข่าวและบทสัมภาษณ์
               ♦ คลิปประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกรม
               ♦ คลิปสปอตประชาสัมพันธ์และสารคดีสั้น
               ♦ คลิปเผยแพร่บทบาทภารกิจกรม
          ♦ RLPD Infographic
               ♦ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน.
               ♦ การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและแพะในคดีอาญา
               ♦ ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Cyber Security
     ♦ ไทยนิยม ยั่งยืน
รายงาน
     ♦ รายงานประจำปี
     ♦ คำรับรอง
     ♦ มอบนโยบายของกรม
     ♦ รายงานผลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
     ♦ รายงานผลการดำเนินงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (DOC)
     ♦ รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
     ♦ สถิติการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
ห้องสนทนา
ดาวน์โหลด
     ♦ แบบฟอร์มขอรับบริการ
     ♦ แบบฟอร์มงานสารสนเทศ
     ♦ คู่มือประชาชน
     ♦ คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
     ♦ ประกาศข้อร้องเรียน และประโยชน์ทับซ้อน
     ♦ แบบฟอร์มคำของบประมาณ
     ♦ แบบฟอร์มคนดีศรีคุ้มครองสิทธิ
     ♦ แบบประเมินพนักงานจ้างเหมา
     ♦ หนังสือรับรองความประพฤติตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
     ♦ แบบประเมินพนักงานราชการ
     ♦ แบบฟอร์มหนังสือ พรก./จ้างเหมาบริการ
     ♦ แบบฟอร์มสำรวจสถานภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
     ♦ แผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
     ♦ แผนบริหารความต่อเนื่อง(BCM)
     ♦ เอกสารอื่นๆ
     ♦ ดาวโหลด MP3
     ♦ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านโนโลยีสารสนเทศ
     ♦ แบบฟอร์มการแจ้งสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา (สำหรับพนักงานสอบสวน)
     ♦ มติเวียนขอความเห็นชอบจัดทำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     ♦ แนวทางและหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ล่ามในกระบวนการยุติธรรม
     ♦ แบบแจ้งยืนยันการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)
     ♦ สถาปัตยกรรมองค์กรของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (EA) 2561
     ♦ แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
     ♦ คู่มือการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน ระดับจังหวัด
กพร.

หน้าหลักกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประวัติความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
ผู้บริหาร
โครงสร้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด)
     ♦ ระบบตัวชี้วัด (KPI Online)
     ♦ เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด)
     ♦ ผลการดำเนินงานการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด)
ความโปร่งใส
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
     ♦ ความเสี่ยง (กพร.)
     ♦ การควบคุมภายใน (กพร.)
การพัฒนาระบบราชการ_
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
     ♦ PMQA หมวด 1
     ♦ PMQA หมวด 2
     ♦ PMQA หมวด 3
     ♦ PMQA หมวด 4
     ♦ PMQA หมวด 5
     ♦ PMQA หมวด 6
     ♦ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ PMQA
     ♦ รางวัลประจำปี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
     ♦ เอกสารประกอบการประชุม PMQA
     ♦ PMQA 4.0
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) กพร.
     ♦ องค์ความรู้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
วัฒนธรรมองค์กร
MOU ที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (กพร.)
รายงานผลการดำเนินงาน ก.พ.ร.
เอกสารเผยแพร่
คู่มือการปฏิบัติงาน (กพร.)
ติดต่อ
ปฏิทิน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร