กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ)

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 

โทรศัพท์  สายด่วน  ๑๑๑๑ กด ๗๗

โทรสาร. ๐ ๒๑๔๓ ๙๖๘๑

(เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000042621)

                            

แผนที่

 

 

     ติดต่อ กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

     ติดต่อ กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท 

     ติดต่อ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 

     ติดต่อ สำนักงานคุ้มครองพยาน 

     ติดต่อ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา 

     ติดต่อ สำนักงานเลขานุการกรมฯ

     ติดต่อ กลุ่มตรวจสอบภายใน

     ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร