กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

                           

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เลขที่ ๔๐๔ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์  สายด่วน  1111 กด 77

โทรสาร. 0 2143 9681

(เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000042621)

                            

 

 

 

ติดต่อ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

ติดต่อ สำนักงานคุ้มครองพยาน

ติดต่อ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

ติดต่อ กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ       

ติดต่อ กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

ติดต่อ สำนักงานเลขานุการกรมฯ

ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ติดต่อ กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

ติดต่อ กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน     

ติดต่อ กลุ่มกฎหมาย     

ติดต่อ กลุ่มตรวจสอบภายใน

ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ