กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ)

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์  สายด่วน  1111 กด 77

โทรสาร. 0 2143 9681

(เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000042621)

                            

แผนที่

 

 

     ติดต่อ กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

     ติดต่อ กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท 

     ติดต่อ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 

     ติดต่อ สำนักงานคุ้มครองพยาน 

     ติดต่อ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา 

     ติดต่อ สำนักงานเลขานุการกรมฯ

     ติดต่อ กลุ่มตรวจสอบภายใน

     ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร