กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๑. กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕

๒. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๗

 

สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

๑. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

๒. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๓. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย
    ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖

 

สำนักงานคุ้มครองพยาน

๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖

๒. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

๓. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐

๔. ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยหลักเกณฑ์การแจ้ง วิธีการให้ความคุ้มครองและสิ้นสุดการคุ้มครองตามมาตรการ         ทั่วไปแก่พยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๑

 

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2549 มาตรา 134/1  รัฐต้องจัดหาทนายให้กับ
    ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน

๒. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหา
    ในคดีอาญา พ.ศ.2549

๓. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ.2550

๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552

๕. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น ๑๘๐ วัน นับแต่ประกาศในพระราชกิจนุเบกษาเป็นต้นไป
    (วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

 

กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

๑. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการประสานงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๕๓

 

กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

๑. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights :
    ICCPR)

๒. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the
    Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD)

๓. อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่น ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against
    Torture and Other Cruel, Inhuman or Punishment Degrading Treatment or: CAT)

๔. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for
    the Protection of All Persons from Enforced Disappearance :CED) (ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าเป็นภาคี)

๕. ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ (ข้อ ๗๑)