กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล”

Vision

“To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.”

 

พันธกิจ

ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และหลักการสิทธิมนุษยชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีความสมานฉันท์ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพในระดับสากล

Mission

Promotion and protection of rights and liberties, in accordance with the Constitution of Kingdom of Thailand and human rights principles, through public participation, aiming for harmonization, protection and guarantee of people's rights and liberties in line with international human rights standards.

 

ค่านิยม

TOPS
T
 Team work (ทำงานเป็นทีม)
O Organization Of Learning (องค์กรแห่งการเรียนรู้)
P = Professional (มืออาชีพในด้านสิทธิ เสรีภาพและสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ)

SService Mind (จิตสำนึกในการให้บริการนอกจากนี้ ยังรวมถึงมีศีลธรรม (MORAL)/ความสุภาพ (HONOR) และความรับผิดชอบ (ACCOUNTABILITY))

 

คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม