กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน”

Vision

“The Department is the central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.”

 

พันธกิจ

"ส่งเสริม คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และหลักการสิทธิมนุษยชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีความสมานฉันท์ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพในระดับสากล"

Mission

"Promotion and protection of rights and liberties, in accordance with the Constitution of Kingdom of Thailand and human rights principles, through public participation, aiming for harmonization, protection and guarantee of people's rights and liberties in line with international human rights standards."

 

ค่านิยม

TOPS
T
 Team work (ทำงานเป็นทีม)
O Organization Of Learning (องค์กรแห่งการเรียนรู้)
P = Professional (มืออาชีพในด้านสิทธิ เสรีภาพและสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ)
SService Mind (จิตสำนึกในการให้บริการนอกจากนี้ ยังรวมถึงมีศีลธรรม (MORAL)/ความสุภาพ (HONOR) และความรับผิดชอบ (ACCOUNTABILITY))

 

วัฒนธรรมองค์การ

RLPD
R = Responsibility (มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา)
L Leadership (ภาวะผู้นำกล้าแสดงออก)
P = Professional (เชี่ยวชาญ มืออาชีพ)
Development (พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)

 

คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม